Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl

Doelstelling van het project

Het startimpuls project ‘Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl’ heeft als doel een samenwerkingsverband op te richten waarmee gerealiseerd wordt dat er in 2 wijken in Apeldoorn (Noord Oost en Zuid Oost) een voorbeeld (integrale) aanpak wordt uitgewerkt voor mensen met overgewicht. De erkende (RIVM) Gecombineerde leefstijlinterventies vormen de basis en worden aangevuld met sportactiviteiten in de wijk en interventies, aangeboden vanuit het sociale domein.

Het op te richten samenwerkingsverband heeft als doel de vorming van een groter netwerk met andere partners om een breder leefstijlprogramma aan te bieden en toegankelijk te maken voor inwoners van gemeente Apeldoorn en medewerkers van werkgevers in gemeente Apeldoorn. Het netwerk staat open voor alle aanbieders van de GLI die voldoen aan de te ontwikkelen kwaliteitscriteria (bv BLCN geregistreerd).

Lange termijn doelstelling

Op termijn wordt een integraal en laagdrempelig aanbod in de hele gemeente Apeldoorn nagestreefd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsvaardigheden binnen alle bevolkingsgroepen in de gemeente.

Projectfinanciering

Dit project is mede tot stand gekomen met hulp van ZonMW en cofinanciering van Noordhuis Leefstijl. Het project kent 3 fases.

  1. Het bepalen van een regiobeeld (april 2020)
  2. Een startimpuls voor de samenwerkende partijen (1-10-2020 tot 01-04-2021)
  3. Een uitvoeringfase (1-12-2021 tot 01-03-2023)

Doelgroep

De doelgroepen waarop het project ‘Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl’ zich richt zijn:

  • Burgers, met een lage economische status, die kampen met overgewicht en psychosociale uitdagingen;
  • Werknemers in risicoberoepen (met overgewicht en daaraan gerelateerd oorzaken) die dreigen verminderd duurzaam inzetbaar te worden.

Beoogde resultaten

Om de hierboven beschreven doelstelling te bereiken, zijn de volgende resultaten behaald in 2021

  1. Opzet van een formeel samenwerkingsnetwerk voor leefstijlinterventies in de wijk en voor werknemers
  2. Start van een burgerpanel
  3. Procesvorming en routing, zoals afgesproken met alle relevante stakeholders om te kunnen starten in 2 wijken.
  4. Een plan van aanpak voor de uitvoering van de beoogde samenwerkingsactiviteiten met daarin een verkenning voor een duurzame financiering en de wijze waarop alle erkende leefstijlcoaches zich kunnen aansluiten.

Relatie lokaal preventieakkoord en dit project

Lokaal preventieakkoord

Het ministerie van VWS heeft in 2018 het nationaal preventieakkoord opgesteld met 70 branchepartijen. De vertaling hiervan naar het lokale preventieakkoord in Apeldoorn heeft plaatsgevonden op 21 mei 2021. Noordhuis Leefstijl is één van de ondertekenaars van dit akkoord. Met het project  “Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl” wordt een praktische invulling van dit akkoord nagestreefd op het gebied van het tegengaan en voorkomen van overgewicht in deze gemeente.

Gecombineerde leefstijlinterventie